ARGO-HYTOS : Hydraulické ventily do nebezpečných priestorov

Hydraulické systémy musia v potenciálne výbušných priestoroch fungovať bezpečne a spoľahlivo. ARGO-HYTOS už viac ako desať rokov ponúka bezpečné EX ventily pre bane, chemické alebo petrochemické závody, ako aj prašné oblasti náchylné na výbuch.

Ventily sú navrhnuté podľa triedy ochrany proti výbuchu EPL b. To zodpovedá „vysokej“ úrovni ochrany pre použitie v obzvlášť nebezpečných priestoroch, kde existuje možnosť vznietenia počas bežnej prevádzky alebo predvídateľných porúch.

Cievkou ovládané ventily odolné proti výbuchu sú na trhu dostupné v rôznych verziách. Každý z nich pozostáva z elektrickej časti, cievky ovládania elektromagnetu a mechanickej časti, ktorá zahŕňa riadiaci systém a hydraulickú časť.

Základnou ochranou cievky elektromagnetu je zapuzdrenie izolačným materiálom (trieda ochrany m, EN 60079-18). Svorkovnica pre elektrické pripojenie cievky ako aj káblová vývodka sú certifikované podľa e (EN 60079-7). Naše ventily EX sú certifikované pre priestory s nebezpečným prachom náchylné na výbuch podľa triedy ochrany t (EN 60079-31).

Samotné cievky sú certifikované podľa európskej smernice 2014/34/EU a medzinárodne platných IECEx ako aj iných národných noriem.

Menovitý výkon súvisí s maximálnou povrchovou teplotou špirály, ktorá je zase rozdelená do tried: ventily s 10 W špirálou možno použiť v teplotných triedach T4 (135 °C), T5 (100 °C) alebo T6 ( 85 °C), za predpokladu, že nebudú prekročené špecifikácie napájacieho zdroja, teploty okolia a teploty kvapaliny. 18 wattový variant je možné použiť len v triede T4 z dôvodu vyššieho rozptylu výkonu.

Ventily môžu byť vybavené ručným núdzovým ovládaním pre prípad výpadku cievky alebo napájania. Manuálne ovládanie je možné ovládať až do tlaku 25 barov v riadiacom systéme. Cievkou ovládaný smerový regulačný ventil so zabudovaným ručným ovládaním umožňuje prevádzku pri tlaku až 100 barov na T-porte. Toto nemá vplyv na normálne ovládanie cievky.

Výhody :

 • Prevádzka odolná proti výbuchu
 • Certifikované podľa medzinárodných noriem
 • Flexibilné napájanie
 • Odolný voči korózii
 • Nenáchylné na mechanické namáhanie
 • Môže byť použitý v ťažkých podmienkach v baniach

Zákaznícke aplikácie Argo-Hytos.

Zákaznícke aplikácie Argo-Hytos, či už pre mobilné stroje alebo stacionárne zariadenia musia byť v súlade s vysokými požiadavkami na kompaktnosť, modularitu, ľahkú ovládateľnosť komponentov, ako aj energetickú účinnosť hydraulických systémov.

ARGO-HYTOS : Tlakový prepúšťací ventil SR4E2-C2

Predstavujeme Vám nový tlakový prepúšťací ventil SR4E2-C2 s vynikajúcou stabilitou v celom rozsahu prietoku do 180l/min.

Obrázok pomôže s lepšou identifikáciou funkcionality tohto ventilu :

Technické parametre

 • Pripojovací závit 1 1/16-12 UN (VC-12-2)
 • Maximálny prietok až 180lmin (48 GPM)
 • Maximálny tlak až 350 bar (5100 PSI)
 • Vysoká úroveň antikoróznej ochrany 520h SST (podľa ISO 9227)
 • Pracovná teplota kvapaliny -30…+80°C

Benefity a výhody

 • Vynikajúca stabilita v celom rozsahu prietoku do 180 l/min
 • Nízka hysterézia a presné riadenie tlaku
 • Jednoducho vymeniteľná cievka elektromagnetu a jednoduché polohovanie konektoru
 • Možná kombinovaná funkcia tlakového prepúšťacieho a odľahčovacieho ventilu
 • Diaľkovo ovládané prepínanie medzi nastavenou minimálnou a maximálnou hodnotou tlaku pomocou ovládacieho elektromagnetu 
 • Eliminácia tlakových špičiek v prípade významnej zmeny prietoku
 • Extrémne nízka tlaková strata pre vysoké prietoky
 • Svojou funkciou má vplyv na dlhšiu životnosť hydraulického pohonu
 • Nižšie konečné náklady na montáž a prevádzku

Príklad použitia

Odľahčenie čerpadla
 
Ventil sa používa pre odľahčenie čerpadla - prepojenie s nádržou pri nízkej tlakovej strate. Toto riešenie znižuje ohrev pracovnej kvapaliny a náklady na vstupnú energiu systému.
 
Najskôr sa musí nastaviť max. tlak p1 a potom min. tlak p2. Nastavenie maximálneho tlaku je možné pri aktivovanom elektromagnete pomocou skrutky s osadením pre kľúč veľkosti 10. Nastavenie minimálneho tlaku je možné pri deaktivovanom elektromagnete pomocou skrutky s vnútorným 6HR 3.

Pre viac informácií týkajúcich sa nového tlakového prepúšťacieho ventilu SR4E2-C2, navštívte naše stránky na tomto odkaze.

Zjisti více 
 

ARGO HYTOS   zmena výroby cievok

POPIS ZMENY:

Cievky všetkých veľkostí (C14B, C19B, C22B, C31A) s konektory E1 a E2 (EN 175301- 803-A) s jednosmerným napájacím napätím do 60 V budú novo štandardne dodávané iba s dvoma napájacími kontaktmi a zemniaci kontakt už nebudú tieto cievky štandardne obsahovať. Dodávky cievok so zemniacim kontaktom budú aj naďalej možné, ale budú za príplatok stanovený cenníkom (viď. kapitola cenník). Cievky bez zemniaceho kontaktu budú tiež automaticky použité vo všetkých dotknutých elektro-magneticky ovládaných ventiloch. Hydraulické charakteristiky ventilov nebudú touto zmenou nijako ovplyvnené.
Cievky s jednosmerným napájacím napätím nad 60 V budú naďalej dodávané s tromi kontaktmi (dva napájacie kontakty a jeden zemniaci kontakt) a budú za príplatok (viď. kapitola cenník). Cievok so striedavým napájacím napätím (konektory E5 a E51) ani cievok do výbušného prostredia sa táto zmena týkať nebude.

PRODUKTY:

Odstránenie zemniaceho kontaktu sa týka:

 • cievok všetkých veľkostí (C14B, C19B, C22B, C31A) s konektormi E1 a E2 (EN 175301-803-A) s jednosmerným napájacím napätím do 60 V
 • všetkých elektromagneticky ovládaných ventilov ON/OFF + proporcionálnych, CETOP + CARTRIDGE, v ktorých sú tieto cievky použité (poznámka: pre vstavané ventily SD a ROE sa cievka štandardne objednáva samostatne)
 • blokov a agregátov, v ktorých sú tieto cievky a ventily použité

Táto zmena sa netýka:

 • cievok so striedavým napájacím napätím (konektory E5 a E51)
 • cievok pre ventily s CSA certifikáciou
 • cievok do výbušného prostredia

ARGO-HYTOS : Radiálny snímač polohy šupátka pre RPEX3-06*S6

We make your products better. Worldwide.

Spoločnosť ARGO-HYTOS informuje o najnovšej modernizácii ventilu do prostredia s potenciálom výbuchu RPEX3-06*S6.
 
Úplne nový radiálny snímač polohy šupátka S6, ktorý má oproti starému mnoho nových vlastností a výhod, napríklad viac tried a skupín pre nebezpečné oblasti vrátane rozšírenia certifikácií.

Technické parametre

 • Certifikácia cievky elektromagnetu ATEX podľa smernice 2014/34/EU a IECEx podľa OD 009 IECEx pre potenciálne výbušné prostredia
 • Bezkontaktný indukčný snímač pre indikáciu dosiahnutia koncovej polohy šupátka
 • Zníženie závislosti hydraulického výkonu ventilu na viskozite kvapaliny použitím päťkomorového telesa
 • Konštrukčné prevedenie obmedzujúce teplotu elektromagnetu zabraňuje vzplanutiu
 • Vysoký prenášaný hydraulický výkon, maximálny tlak do 350 bar pri zachovaní nízkej tlakovej straty použitím telesa s vysokým prietokom
 • Veľký výber prepojení šupátiek a núdzových ručných ovládaní

ATEX / IECEx Certifikácia

Podrobnosti o použití
Varianty certifikovaných ovládacích elektromagnetov a snímačov polohy pre ventily určené do prostredia s rôznym rizikom nebezpečia výbuchu:

Logic valve SL2H-BP3

S potešením Vám oznamujeme rozšírenie nášho portfólia produktov o výrobky z rady logických ventilov.

Technické parametre

 • Ventil udržuje konštantný tlakový spád na ventile pre riadenie prietoku (napr. proporcionálnom rozvádzači) a tým aj konštantný objemový prietok nezávislý na zmene záťaže spotrebiča
 • Pripojovací závit 7/8-14 UNF (C-10-3S)
 • Maximálny prietok až 80 l/min (21 GPM)
 • Maximálny tlak až 350 bar (5100 PSI)
 • Vysoká úroveň antikoróznej ochrany 520h SST (podľa ISO 9227)

Benefity

 • Vysoký objemový prietok 
 • Rýchla a plynulá odozva na zmenu záťaže 
 • Stabilná funkcia v celom rozsahu prietoku 
 • Precízne vyrobené a kalené kľúčové dielce 
 • Nastavenie tlakového spádu nastavovacou skrutkou 
 • Funkcia dvojcestnej tlakovej váhy alebo hlavného stupňa nepriamo riadeného redukčného ventilu 
 • Pracovná teplota kvapaliny -30…+120° C

Príklad použitia

Stabilizácia tlakového spádu
 
Logický ventil stabilizuje tlakový spád na ventile pre riadenie prietoku a tým zaisťuje nezávislosť objemového prietoku od zmeny záťaže na spotrebiči alebo od kolísania tlaku čerpadla. Poloha šupátka váhy je riadená rozdielom tlakov snímaných pred ventilom (1) a za ventilom (3). Tlakový spád je daný tlakom pružiny na čelo šupátka a je stabilizovaný škrtením prietoku (2 → 1) šupátkom.
 
V základnej polohe je logický ventil otvorený. Prietok, a tým aj rýchlosť pohybu výstupného člena spotrebiča, je možné riadiť plynulo zmenou prietokového prierezu ventilu pre riadenie prietoku alebo zmenou tlakového spádu na logickom ventile pomocou nastavovacej skrutky.
 
Logický ventil sa zapája medzi čerpadlo a ventil pre riadenie prietoku (vstupné zapojenie), ak pôsobí záťažová sila pozitívne, tzn. v smere proti pohybu výstupného člena spotrebiča.

Nepriamo riadený proporcionálny rozvádzač

S potešením Vám predstavujeme náš nový nepriamo riadený proporcionálny šupátkový rozvádzač PRM8 vo veľkosti NG10 (CETOP05) s vysokým prenášaným hydraulickým výkonom.

Technické parametre

 • Tlakový rozsah až 350 bar (5080 psi)
 • Prietok až 210 l/min (55,5 gpm)
 • Štandardné prevedenie cievok veľkosti NG06 (CETOP03)
 • Široká ponuka typov pripojovacích konektorov
 • Voliteľné typy manuálneho ovládania rozvádzača
 • Vysoká úroveň povrchovej ochrany zinkovaním až 520 h. SST (podľa ISO 9227)

Benefity

 • Jednoduchá implementácia vďaka malým zástavbovým rozmerom
 • Vynikajúce prenášané hydraulické výkony 210 l/min @ 350 bar
 • Unikátne konštrukčné riešenie ventilu s vysokou efektivitou
 • Jedinečný pomer vysokého prietoku pri zachovaní malých rozmerov

ARGO HYTOS ventilové bloky

Ventilové bloky pozostávajú z veľkého počtu integrovaných ventilov, ako sú pretlakové ventily, smerové regulačné ventily a tlakové regulačné ventily. Sú umiestnené v jednom puzdre. Táto kompaktnosť uľahčuje montáž, znižuje miesta úniku a umožňuje optimalizovaný hydraulický prietok.

Aké sú hlavné technické vlastnosti ventilových blokov?

 • znižujú náchylnosť na úniky a zvyšuje spoľahlivosť a tesnosť systému.
 • uľahčujú montáž, šetria priestor a zvyšujú celkovú efektivitu systému.
 • Zvyšujú tak efektivitu a výkon strojov a systémov tým, že umožňujú presné ovládanie a reguláciu hydrauliky. 
 • znižujú náklady na údržbu a prevádzkové náklady.

Materiály ventilových blokov

 1. Oceľ ponúka vynikajúce pevnostné vlastnosti a je vhodná pre vysoké tlaky až do 420 barov. 
 2. Liatina zaisťuje dobrú rovnováhu pevnosti a nákladovej efektívnosti pre podobné rozsahy tlaku až do 420 barov. 
 3. Hliník je ľahší a vhodný pre aplikácie s tlakom do 250 barov.

Rôzne typy a prevedenia ventilových blokov

 1. Monoblok:  je vyrobený z jedného kusu a poskytujú kompaktné a robustné riešenie. Sú ideálne pre aplikácie s obmedzeným priestorom a sú vhodné najmä pre menšie systémy.
 2. Spojovacie dosky alebo ovládacie dosky:  Ich konštrukcia umožňuje jednoduchú montáž ventilov a prípojok priamo na dosku.
 3. Pozdĺžne alebo vertikálne prepojenie: V týchto konštrukciách sú ventily a spojenia prepojené buď pozdĺžne alebo vertikálne. Prepojené nastavenia umožňujú optimalizované usporiadanie ventilov a efektívne využitie dostupného priestoru.

Aké sú aplikácie pre ventilové bloky?

 1. Stacionárne, priemyselné stroje a zariadenia
 2. Mobilné stroje
 3. Poľnohospodárske,lesné, stavebné stroje a zariadenia.

ARGO-HYTOS 

Nový Sekvenční ventil kartridžového prevedenia, priamo riadený, s externým drenážnym portom


SS3A-BP3

Benefity výrobku :

 • Ventil zaisťuje sekvenciu pohybov hydraulických aktuátorov
 • Obmedzuje maximálny tlak v obvode a chráni tak obvod proti preťaženiu tlakom
 • Integrovaný obtokový jednosmerný ventil zabraňuje kavitácii
 • Externá drenáž priestoru pružiny kanálom 3
 • Tlak v kanále 2 neovplyvňuje otvárací tlak ventilu
 • Nastavenie ventilu je možné vykonať aj za prevádzky zariadenia – utesnený nastavovací prvok
 • Vysoká životnosť s garanciou > 10 miliónov cyklov pre prevádzkový tlak 420 bar
 • Nízka energetická náročnosť

Technické parametre

 • štandardné prevedenia komory 7/8-14 UNF (C-10-3S)
 • Objemový prietok až 40 l /min (11 GPM)
 • Tlak až 420 bar (6100 PSI)
 • Široký rozsah nastavenia otváracieho tlaku sekvenčného ventilu až do 420 bar (6100 PSI)

Argo-Hytos

Vstavané ventily pre priemyselné použitie

Rozvádzače :

 • prevedenie posúvačové alebo sedlové
 • dvojpolohové a trojpolohové
 • 2, 3, 4 cestné rozvádzače
 • jednostupňové (priame ovládanie) a dvojstupňové (nepriame ovládanie s riadiacim stupňom)
 • ovládanie manuálne, hydraulické, pneumatické, elektrické
 • vstavané (kartridž) alebo pre montáž na dosku (CETOP)
 • vybrané rozvádzače v prevedení do výbušného prostredia (ATEX)

Jednosmerné ventily :

 • Jednosmerné logické ventily trojcestné
 • výberové ventily
 • Jednosmerné ventily
 • Jednosmerné ventily s obtokom
 • Hydraulické zámky - riadené otváranie
 • Hydraulické zámky – riadené uzatváranie

Tlakové a redukčné ventily :

 • Priamoriadené prepúšťacie ventily
 • Nepriamoriadené prepúšťacie ventily
 • Priamoriadené redukčné ventily
 • Nepriamoriadené redukčné ventily
 • poistné ventily s obtokom
 • Sekvenčné ventily

Škrtiace ventily :

 • Vstavané škrtiace ventily
 • škrtiace ventily v modulárnom prevedení
 • Dvojcestné škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • Trojcestné škrtiace ventily so stabilizáciou tlakového spádu
 • Deliče a spojovače prietoku

Brzdové ventily :

 • Spúšťacie brzdové ventily
 • Spúšťacie brzdové ventily, čiastočne nezávislé od dynamických tlakov
 • Spúšťacie brzdové ventily, úplne nezávislé od dynamických tlakov
 • Spúšťacie brzdové ventily, úplne vyvážené, s internou drenážou

Proporcionálna technika :

 • proporcionálne rozvádzače pre montáž na dosku svetlosti NG4, NG6 a NG10
 • Priamo riadené prepúšťacie elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Nepriamo riadené prepúštacie elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Priamo riadené proporcionálne elektromagnetické redukčné ventily 
 • Nepriamo riadené redukčné elektromagneticky ovládané proporcionálne ventily
 • Dvojcestné tlakové váhy
 • Trojcestné tlakové váhy
 • Elektroniky pre riadenie proporcionálnych ventilov

Pripojovacie telesá a bloky :

 • Radové pripojovacie dosky
 • Telesá pre vstavané ventily
 • Krycie dosky
 • Pripojovacie dosky
 • Medzidosky pre vstavané ventily

NOVÉ TYPY Šúpatiek pre priamo riadený 4/3 rozvádzač

S potešením Vám oznamujeme rozšírenie dostupných šúpatiek u nášho nového priamo riadeného 4/3 rozvádzača.
K dispozícii je nové šúpatko typu H11 a C11. 

Benefity výrobku :

 • Vysoký hydraulický výkon v kompaktnom prevedení
 • Energetická úspora až 20%
 • Porty 2, 3, 4 môžu byť zaťažené tlakom 350 bar (5 080 PSI), port 1 do tlaku 250 bar (3 630 PSI)
 • Nízke tlakové straty
 • 4 typy šúpatiek
 • C19B* cievka zameniteľná v rámci produktovejrady SD*-A*/H*
 • Núdzové ovládanie s aretáciou v oboch krajných polohách bez nutnosti použitia náradia
 • Životnosť zaručená až do 10 miliónov cyklov
 • Vyšší hydraulický výkon a nižšia tlaková strata ako konkurenčné riešenia

Technické parametre:

 • Prietok až do 30 l/min (7,9 GPM), pracovný tlak až do 350 bar (5 080 PSI)
 • Štandardizovaná komora 3/4-16 UNF (C-8-4)
 • HNBR tesnenie (rozsah prevádzkovej teploty kvapaliny -30 … +80°C)
 • FPM tesnenie voliteľne (rozsah prevádzkovej teploty kvapaliny -20 … +80°C)
 • Vysoká úroveň povrchovej ochrany zinkovaním podľa ISO 9227 (odolnosť 520 h)

SD3EX-C2*S5(S6)

ARGO-HYTOS : NOVÝ sedlový, nepriamo riadený, 2/2 rozvádzač

Predstavujeme Vám nový sedlový, nepriamo riadený, 2/2 rozvádzač vstavaného prevedenia, určený do prostredia s nebezpečím výbuchu, vyznačujúci sa vynikajúcou tesnosťou v oboch smeroch.

Benefity

 • Obojsmerne tesný ventil
 • Ex, IECEx, ATEX certifikáciapodľa smernice 2014/34/EUa
 • Mimoriadne vysoký hydraulický výkon
 • Všetky kanály môžu byť zaťažené tlakom
 • Prietok až do 150 l/min, pracovný tlak až do 350 bar
 • Normálne uzatvorená (2S5) a normálne otvorená (2S6) varianta
 • Široký výber z núdzových ovládaní hlavne pre prepojenie S6
 • Životnosť zaručená až do 10 miliónov cyklov

Technické parametre

 • Prietok až do 150 l/min, pracovný tlak až do 350 bar
 • Štandardizovaná komora 1-1/16-12 UN
 • EX, IECEX, CE, EAC certifikácia
 • NBR tesnenia (rozsah prevádzkovej teploty kvapaliny -30 ... +80°C)
 • Vysoká úroveň povrchovej ochrany zinkovaním podľa ISO 9227 (odolnosť 520 h)
   

SD3E-C2*S5(S6)

Nepriamo riadený 2/2 sedlový vstavaný rozvádzač s vysokým objemovým prietokom a vynikajúcou tesnosťou v oboch smeroch
SD3E-C2*S5 ( S6 )

Dostupné základné polohy šúpatka 2S5 ( uzatvorený ) alebo 2S6 ( otvorený ).

Benefity:

 • Vysoká tesnosť kužeľky v oboch smeroch
 • Mimoriadne vysoký hydraulický výkon
 • Prietok až do 150 l/min, pracovný tlak až do 350 bar
 • Normálne uzatvorená (2S5) a normálne otvorená (2S6) varianta
 • Cievka zameniteľná v rámci produktovej rady SD*-C/H*
 • Široký výber z núdzových ovládaní hlavne pre pripojenie S6
 • Životnosť zaručená až do 10 miliónov cyklov

Technické parametre:

 • Prietok až do 150 l/min, pracovný tlak až do 350 bar
 • štandardizovaná komora 1-1/16-12 UN
 • NBR tesnenie (rozsah prevádzkovej teploty kvapaliny -30 … +80°C)
 • FKM tesnenie (rozsah prevádzkovej teploty kvapaliny -20 … +80°C)
 • Vysoká úroveň povrchovej ochrany zinkovaním podľa ISO 9227 (odolnosť 520 h)

Technologická skupina Voith preberá spoločnosť ARGO-HYTOS.

ARGO-HYTOS – spoločnosť so sídlom v meste Baar vo Švajčiarsku vyvíja a vyrába komponenty pre hydrauliku a systémové riešenia so zameraním na sektor mobilnej hydrauliky (poľnohospodárske traktory, cestné a stavebné stroje, atď.).
Príslušná dohoda zmluva bola podpísaná 6. júna 2022. Očakáva sa, že dohoda bude dokončená v auguste 2022, pričom podlieha schváleniu všetkých regulačných orgánov. Obe strany sa dohodli, že nebudú zverejňovať finančné detaily transakcie.

Voith je technologickým lídrom v technológii pohonov v rôznych priemyselných odvetviach. Sektor mobilnej hydrauliky bol definovaný ako ďalšia oblasť rastu pre Voith Turbo. Rodinný podnik ARGO-HYTOS sa so svojimi viac ako 70-ročnými skúsenosťami, zameraním na technológie a inovácie, ako aj jasnou orientáciou na zákazníka dokonale hodí pre spoločnosť Voith. Vďaka tomu je ARGO-HYTOS ideálnym vstupným bodom pre Voith na tento sľubný trh.

Voith akvizíciou získa 79,5 % akcií ARGO-HYTOS. Pokračujúca účasť dvoch predchádzajúcich vlastníkov – Christiana Kienzleho a FSP CAPCELLENCE – dáva silný signál, že ARGO-HYTOS bude dôsledne a nepretržite pokračovať v úspešne nastúpenej ceste aj s novou vlastníckou štruktúrou.

4/2 elektromagneticky ovládaný rozvádzač s axiálnym snímačom a certifikátom funkčnej bezpečnosti

Argo - Hytos Vám predstavuje zdokonalený rozvádzač RPE3-062x/xS3 s axiálnym snímačom,po novom  s certifikáciou TÜV SÜD!

RPE3-062x/xS3*

Benefity

 • Vysoký hydraulický výkon
 • Nízke tlakové straty
 • Bezkontaktný indukčný snímač polohy šupátka so zdvojeným invertovaným výstupným signálom
 • Široký výber pripojení šupátiek, napájacieho napätia a konektorov cievok
 • Vysoká úroveň povrchové ochrany zinkovaním podľa ISO 9227 (odolnosť 520 h)
 • Životnosť zaručená až do 10 miliónov cyklov

Technické parametre

 • Maximálny prietok až 80 l/min (21 GPM)
 • Maximálny pracovný tlak až 350 bar (5 080 PSI)
 • NBR tesnenia (pre teploty od -30 … +80°C)
 • FPM tesnenia (pre teploty od -20 … +80°C)
 • Nízka hysterézia spínacieho bodu snímača
loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobile: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk