Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobile: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Emai: lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobile: +421 914 336 525 
Fax: +421 37 7777 967
Email: vbe@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954 
Mobile: +421 914 336 527 
Fax: +421 37 7777 967 
Email: vbe@bibus.sk

Monitorovanie čistoty a opotrebovania pomocou moderných technológií merania počtu častíc.

OPCount počítač častíc
OPCount počítač častíc

V hydraulických systémoch sa na hydraulickú kvapalinu pozerá ako na prvok systému, ktorý musí spĺňať rôznorodé požiadavky – prenášať výkon, zabezpečovať mazanie, odvádzať teplo, vyplavovať nečistoty zo systému do filtra. Existuje mnoho príčin pre vznik poruchy v hydraulickom systéme, okrem mechanických poškodení alebo preťaženia jednotlivých komponentov prichádza do úvahy aj kvalita hydraulickej kvapaliny. Najmä pevné znečisťujúce častice v hydraulickej kvapaline sú hlavnou príčinou spôsobujúcou opotrebovanie a poškodenie jednotlivých komponentov systému. Nežiaduce častice sa môžu do systému dostať z vonkajšieho prostredia, ale tiež sa tvoria v samotnom hydraulickom systéme. 

Dôsledkami znečistenia pracovnej kvapaliny sú zvýšené opotrebovanie, poškodenie jednotlivých častí systému ako aj zníženie výkonu a skrátenie životnosti. Znečistenie hydraulickej kvapaliny spôsobuje zvýšené náklady pre prevádzkovateľa zariadenia. Toto je dôvodom prečo je potrebné použiť viac typov filtrov v hydraulickom systéme na udržanie požadovanej čistoty pracovnej kvapaliny. Pre ďalšie zníženie nákladov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zisteniu zvýšeného opotrebovania a tým predísť poškodeniu zariadenia už v počiatočnom štádiu. Pre tento účel sú k dispozícii rôzne snímače a zariadenia pre sledovanie počtu znečisťujúcich častíc. Tým je možné zabezpečiť efektívne a relatívne nízko nákladové riešenie pre takmer každú aplikáciu.

Meranie počtu častíc

Viditeľné poškodenia cez sledovanie podmienok prevádzky
Viditeľné poškodenia cez sledovanie podmienok prevádzky

Automatické snímače počtu častíc predstavujú najlepší pomer cena–výkon, pričom umožňujú meranie veľkosti a počtu častíc v reálnom čase. Alternatívne postupy, ako je mikroskopia alebo gravimetria sú zložité, náchylné k chybám a neefektívne v porovnaní s meraniami v reálnom čase.

Výhodami merania v reálnom čase v porovnaní s tradičnými laboratórnymi analýzami sú nielen nižšia prácnosť a celkové náklady, ale hlavne neustále on-line sledovanie stavu pracovnej kvapaliny. Namerané hodnoty dávajú prehľad o celkovom znečistení pracovnej kvapaliny ako aj o časovom priebehu znečistenia. Na základe týchto meraní môže byť realizovaný systém prediktívnej údržby.

Optické meranie počtu častíc

Pridaná hodnota sledovania stavu olejovej náplne a údržby olejovej náplne
Pridaná hodnota sledovania stavu olejovej náplne a údržby olejovej náplne

Štandardnom pre meranie počtu častíc v reálnom čase je optická metóda založená na princípe blokovania svetla podľa ISO 11500. Táto metóda je najrozšírenejšia z dôvodu jej spoľahlivosti a nízkej ceny. Pri tejto metóde meraná vzorka preteká cez kapiláru (merný objem), v ktorej sú počítané častice. Ak nie sú žiadne znečisťujúce častice v mernom objeme, svetlo prežaruje meranú vzorku bez tieňov a takto dopadá na fotodiódu.

Ak cez meraný objem prechádzajú znečisťujúce častice, dochádza k blokovaniu vyžarovaného svetla. Toto spôsobuje tiene na fotodióde. Veľkosť tieňov je úmerná k veľkosti znečisťujúcich častíc. Pričom meraný počet častíc v pomere k mernému objemu je vyhodnotený ako koncentrácia znečisťujúcich častíc. Pričom zariadenie umožňuje vyhodnotenie znečistenia podľa rôznych štandardov (ISO 4406:1999, SAE AS 4059, GOST 17216 a NAS 1638), ktoré je možné nastaviť na zariadení.

Počítač častíc

Optické meranie počtu častíc na princípe blokovania žiarenia
Optické meranie počtu častíc na princípe blokovania žiarenia

Počítače častíc sú zvlášť vhodné pre extrémne presné meranie znečistenia pracovnej kvapaliny v laboratóriu alebo v poli. S OPCount ponúka Argo-Hytos počítač častíc poslednej generácie, ktorý bol navrhnutý na použitie v hydraulických strojoch a zariadeniach. Integrované meranie počtu častíc v mernom objeme zabezpečuje v spojitosti s prvotriednymi komponentami, že každá častica pretekajúca cez snímač je presne zmeraná.

Integrované čerpadlo umožňuje v reálnom čase meranie do odmernej nádoby, alebo meranie s návratom meranej vzorky späť do nádrže. Zariadenie môže byť obsluhované intuitívne cez touch screen displej. Merané údaje a ďalšie doplňujúce informácie o vzorke (teplota, viskozita, typ oleja, atď.) môžu byť uložené do pamäti zariadenia alebo priamo vytlačené. Príslušenstvo potrebné pre meranie môže byť uskladnené priamo v zariadení, čo uľahčuje manipuláciu s týmto zariadením. K OPCount je možné pripojiť aj iné snímače Argo-Hytos z radu LubCos, ktoré sú určené na sledovanie stavu kvapaliny. Toto umožňuje sledovanie iných parametrov ako sú teplota, vlhkosť a kvalita oleja.

Monitorovanie počtu častíc

OPCom počítač častíc
OPCom počítač častíc

Pre systémy, kde sa meranie počtu častíc realizuje nielen automaticky, ale aj trvalo, je nutná trvalá inštalácia vhodného zariadenia do hydraulického systému. V tomto prípade sú odporúčané kompaktné a odolné zariadenia, ktoré môžu byť ľahko integrované aj do existujúceho hydraulického systému.

Požiadavky na stacionárne alebo mobilné meranie sú vysoké–okrem iného sú odolnosť na vysoké tlaky, široký rozsah teplôt, prach, vibrácie, vlhkosť. Tieto požiadavky spĺňa Argo-Hytos OPCom počítač častíc. Osvedčené oblasti pre inštaláciu zaradení OPCom na meranie počtu častíc je sledovanie čistoty oleja v silne zaťažených priemyselných aplikáciách, ako sú lisy alebo vstrekovacie stroje na výrobu plastov.

Induktívne meranie počtu častíc

OPCom FerroS snímač mechanického opotrebovania
OPCom FerroS snímač mechanického opotrebovania

Na zisťovanie feromagnetických častíc (produkty oderu oceľových súčiastok) sú vhodné indukčné snímače znečisťujúcich častíc. Špeciálne pre ozubené súkolesia je navrhnutý detektor feromagnetických častíc OPCom FerroS, ktorý je ekonomicky výhodnou alternatívou k bežnému sledovaniu znečistenia pracovnej kvapaliny. Snímač opotrebovania OPCom FerroS pracuje na princípe magnetickej zátky, na ktorej sa kumulujú feromagnetické znečisťujúce častice, rovnako ako na permanentnom magnete. Cievka v hlave snímača detekuje akumulované častice a vytvára meraný signál, ktorý je úmerný akumulovanému množstvo znečisťujúcich častíc.

Tento snímač je ľahko integrovateľný do existujúcich systémov, pričom nie je potrebné zabezpečenie prietoku pracovnej kvapaliny, ako je tomu pri iných snímačoch určených na sledovanie znečistenia.

Záver

[Translate to Slovak:] Gearing with integrated mechanical wear sensor OPCom FerroS and trapped particles
Ozubenie s integrovaným snímačom mechanického opotrebovania OPCom FerroS a zachytené častice
Monitorovanie počtu častíc
Monitorovanie počtu častíc

Použitie moderných technológií na sledovanie množstva znečisťujúcich častíc v prevádzkových kvapalinách umožňuje aplikovanie nových konceptov na servis a údržby týchto olejových náplní. Tým je možnosť predĺženia výmenného intervalu olejových náplní, identifikácie zvýšeného opotrebovania prvkov systému a tým možnosť predchádzania poškodeniu a tiež možnosť prediktívnej údržby zariadení.

BIBUS SK s.r.o.

Trnavska 31
949 01 NITRA
SLOVAKIA

Tel. +421 37 777 79 11
Fax +421 37 777 79 19

E-mail sale@bibus.sk
www.bibus.sk