LubCos H2O+II –monitorovanie stavu oleja

LubCos H2O+II rozširuje možnosti snímača relatívnej vlhkosti oleja LubCos H2O aj o monitorovanie elektrickej vodivosti a relatívnej permitivity.

Snímač LubCos H2O+II priebežne meria teplotu, relatívnu vlhkosť, elektrickú vodivosť a relatívnu permitivitu hydraulického oleja. Meraním a zaznamenávaním zmien týchto veličín možno rozpoznať zmeny a starnutie hydraulickej kvapaliny. Takto je možné predchádzať poruchám v hydraulickom systéme spôsobeným kvalitou hydraulickej kvapaliny. A tiež pomáha pri plánovaní údržby hydraulickej kvapaliny a stanovenia potreby jej výmeny.

 

 

Technické parametre

 • merané oleje:
  • minerálne oleje (H, HL, HLP, HLPD, HVLP)
  • syntetické estery (HETG, HEPG, HEES, HEPR)
  • polyalkylenglykoly (PAG)
  • oleje bez obsahu zinku a popola (ZAF)
  • polyalfaolefiny (PAO)
 • maximálny pracovný tlak 50 bar
 • napájacie napätie 9…33 VDC
 • krytie IP 67
 • rozsah merania relatívnej vlhkosti 0…100 %
 • relatívna permitivita 1…7
 • elektrická vodivosť 100…800 000 pS/m
 • rozsah merania teploty -20…85 °C
 • výstupný analógový signál 4…20 mA
 • komunikačné rozhranie RS232 / CANopen
 • pripojenie konektorom M12x1 8 - pin

LubCos H2O –monitorovanie relatívnej vlhkosti oleja

Voda je v hydraulických a mazacích médiách nežiadúca. Vysoké koncentrácie vody môžu spôsobiť vážne poruchy v prevádzke ako aj škody na strojoch a zariadeniach.

LubCos H2O meria relatívnu vlhkosť oleja priamo a zobrazuje percentuálny stupeň nasýtenia oleja vodou:
0 %: absolútne suchý olej
100 %: olej je úplne nasýtený vodou – už nie je schopný absorbovať ďalšiu vlhkosť a voda sa už bude vyskytovať voľne

Pri analýze v laboratóriu sa vlhkosť oleja vyhodnocuje ako absolútny obsah vody v ppm (Parts per Million).
Výhodou merania relatívnej vlhkosti oproti absolútnemu meraniu obsahu vody je, že pre posúdenie či je voda voľná alebo viazaná nie je potrebné poznať ďalšie parametre oleja ani jeho medzu nasýtenia.

Technické parametre

 • merané oleje:
  • minerálne oleje (H, HL, HLP, HLPD, HVLP)
  • syntetické estery (HETG, HEPG, HEES, HEPR)
  • polyalkylenglykoly (PAG)
  • oleje bez obsahu zinku a popola (ZAF)
  • polyalfaolefiny (PAO)
 • maximálny pracovný tlak 50 bar
 • rozsah pracovnej teploty -40…105 °C
 • napájacie napätie 9…33 VDC
 • krytie IP 67
 • rozsah merania relatívnej vlhkosti 0…100 %
 • rozsah merania teploty -20…85 °C
 • výstupný analógový signál 4…20 mA
 • komunikačné rozhranie RS232
 • pripojenie konektorom M12x1 8 - pin

Monitorovanie čistoty a opotrebovania pomocou moderných technológií merania počtu častíc.

V hydraulických systémoch sa na hydraulickú kvapalinu pozerá ako na prvok systému, ktorý musí spĺňať rôznorodé požiadavky – prenášať výkon, zabezpečovať mazanie, odvádzať teplo, vyplavovať nečistoty zo systému do filtra. Existuje mnoho príčin pre vznik poruchy v hydraulickom systéme, okrem mechanických poškodení alebo preťaženia jednotlivých komponentov prichádza do úvahy aj kvalita hydraulickej kvapaliny. Najmä pevné znečisťujúce častice v hydraulickej kvapaline sú hlavnou príčinou spôsobujúcou opotrebovanie a poškodenie jednotlivých komponentov systému. Nežiaduce častice sa môžu do systému dostať z vonkajšieho prostredia, ale tiež sa tvoria v samotnom hydraulickom systéme. 

Dôsledkami znečistenia pracovnej kvapaliny sú zvýšené opotrebovanie, poškodenie jednotlivých častí systému ako aj zníženie výkonu a skrátenie životnosti. Znečistenie hydraulickej kvapaliny spôsobuje zvýšené náklady pre prevádzkovateľa zariadenia. Toto je dôvodom prečo je potrebné použiť viac typov filtrov v hydraulickom systéme na udržanie požadovanej čistoty pracovnej kvapaliny. Pre ďalšie zníženie nákladov je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zisteniu zvýšeného opotrebovania a tým predísť poškodeniu zariadenia už v počiatočnom štádiu. Pre tento účel sú k dispozícii rôzne snímače a zariadenia pre sledovanie počtu znečisťujúcich častíc. Tým je možné zabezpečiť efektívne a relatívne nízko nákladové riešenie pre takmer každú aplikáciu.

Meranie počtu častíc

Automatické snímače počtu častíc predstavujú najlepší pomer cena–výkon, pričom umožňujú meranie veľkosti a počtu častíc v reálnom čase. Alternatívne postupy, ako je mikroskopia alebo gravimetria sú zložité, náchylné k chybám a neefektívne v porovnaní s meraniami v reálnom čase.

Výhodami merania v reálnom čase v porovnaní s tradičnými laboratórnymi analýzami sú nielen nižšia prácnosť a celkové náklady, ale hlavne neustále on-line sledovanie stavu pracovnej kvapaliny. Namerané hodnoty dávajú prehľad o celkovom znečistení pracovnej kvapaliny ako aj o časovom priebehu znečistenia. Na základe týchto meraní môže byť realizovaný systém prediktívnej údržby.

Optické meranie počtu častíc

Štandardnom pre meranie počtu častíc v reálnom čase je optická metóda založená na princípe blokovania svetla podľa ISO 11500. Táto metóda je najrozšírenejšia z dôvodu jej spoľahlivosti a nízkej ceny. Pri tejto metóde meraná vzorka preteká cez kapiláru (merný objem), v ktorej sú počítané častice. Ak nie sú žiadne znečisťujúce častice v mernom objeme, svetlo prežaruje meranú vzorku bez tieňov a takto dopadá na fotodiódu.

Ak cez meraný objem prechádzajú znečisťujúce častice, dochádza k blokovaniu vyžarovaného svetla. Toto spôsobuje tiene na fotodióde. Veľkosť tieňov je úmerná k veľkosti znečisťujúcich častíc. Pričom meraný počet častíc v pomere k mernému objemu je vyhodnotený ako koncentrácia znečisťujúcich častíc. Pričom zariadenie umožňuje vyhodnotenie znečistenia podľa rôznych štandardov (ISO 4406:1999, SAE AS 4059, GOST 17216 a NAS 1638), ktoré je možné nastaviť na zariadení.

Počítač častíc

Počítače častíc sú zvlášť vhodné pre extrémne presné meranie znečistenia pracovnej kvapaliny v laboratóriu alebo v poli. S OPCount ponúka Argo-Hytos počítač častíc poslednej generácie, ktorý bol navrhnutý na použitie v hydraulických strojoch a zariadeniach. Integrované meranie počtu častíc v mernom objeme zabezpečuje v spojitosti s prvotriednymi komponentami, že každá častica pretekajúca cez snímač je presne zmeraná.

Integrované čerpadlo umožňuje v reálnom čase meranie do odmernej nádoby, alebo meranie s návratom meranej vzorky späť do nádrže. Zariadenie môže byť obsluhované intuitívne cez touch screen displej. Merané údaje a ďalšie doplňujúce informácie o vzorke (teplota, viskozita, typ oleja, atď.) môžu byť uložené do pamäti zariadenia alebo priamo vytlačené. Príslušenstvo potrebné pre meranie môže byť uskladnené priamo v zariadení, čo uľahčuje manipuláciu s týmto zariadením. K OPCount je možné pripojiť aj iné snímače Argo-Hytos z radu LubCos, ktoré sú určené na sledovanie stavu kvapaliny. Toto umožňuje sledovanie iných parametrov ako sú teplota, vlhkosť a kvalita oleja.

Monitorovanie počtu častíc

Pre systémy, kde sa meranie počtu častíc realizuje nielen automaticky, ale aj trvalo, je nutná trvalá inštalácia vhodného zariadenia do hydraulického systému. V tomto prípade sú odporúčané kompaktné a odolné zariadenia, ktoré môžu byť ľahko integrované aj do existujúceho hydraulického systému.

Požiadavky na stacionárne alebo mobilné meranie sú vysoké–okrem iného sú odolnosť na vysoké tlaky, široký rozsah teplôt, prach, vibrácie, vlhkosť. Tieto požiadavky spĺňa Argo-Hytos OPCom počítač častíc. Osvedčené oblasti pre inštaláciu zaradení OPCom na meranie počtu častíc je sledovanie čistoty oleja v silne zaťažených priemyselných aplikáciách, ako sú lisy alebo vstrekovacie stroje na výrobu plastov.

Induktívne meranie počtu častíc

Na zisťovanie feromagnetických častíc (produkty oderu oceľových súčiastok) sú vhodné indukčné snímače znečisťujúcich častíc. Špeciálne pre ozubené súkolesia je navrhnutý detektor feromagnetických častíc OPCom FerroS, ktorý je ekonomicky výhodnou alternatívou k bežnému sledovaniu znečistenia pracovnej kvapaliny. Snímač opotrebovania OPCom FerroS pracuje na princípe magnetickej zátky, na ktorej sa kumulujú feromagnetické znečisťujúce častice, rovnako ako na permanentnom magnete. Cievka v hlave snímača detekuje akumulované častice a vytvára meraný signál, ktorý je úmerný akumulovanému množstvo znečisťujúcich častíc.

Tento snímač je ľahko integrovateľný do existujúcich systémov, pričom nie je potrebné zabezpečenie prietoku pracovnej kvapaliny, ako je tomu pri iných snímačoch určených na sledovanie znečistenia.

Záver

Použitie moderných technológií na sledovanie množstva znečisťujúcich častíc v prevádzkových kvapalinách umožňuje aplikovanie nových konceptov na servis a údržby týchto olejových náplní. Tým je možnosť predĺženia výmenného intervalu olejových náplní, identifikácie zvýšeného opotrebovania prvkov systému a tým možnosť predchádzania poškodeniu a tiež možnosť prediktívnej údržby zariadení.

loading...

Peter Lauko

Tel.: +421 37 7777 955
Mobil: +421 903 282 644
Fax: +421 37 7777 967
Email:lp@bibus.sk

Jaroslav Tvrdoň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 525
Fax: +421 37 7777 967
Email: tvr@bibus.sk

Vladimír Begáň

Tel.: +421 37 7777 954
Mobil: +421 914 336 527
Fax: +421 37 7777 967
Email:vbe@bibus.sk