Ratingové hodnotenie

BIBUS SK, s.r.o. Trnavská 31, Nitra získala pre rok 2024 Ratingové hodnotenie Ab, podľa stupnice AEIA SIMS RATING, ktoré vyjadruje VEĽMI SILNÉ finančné zdravie, poukazujúce na veľmi vysokú schopnosť a pravdepodobnosť, s ktorou si bude plniť svoje záväzky. Toto hodnotenie vychádza z váženého priemeru 6 ratingových modelov. Podmienkou vstupu do tejto ratingovej kategórie je splnenie viac ako 75% predpokladov finančného zdravia v AEIA SIMS finančnej analýze.